Menu

GDPR | Dodavatelé

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI RENETRA s.r.o.

V případě, že budete společnosti RENETRA s.r.o. dodávat zboží nebo poskytovat služby, budeme
zpracovávat Vaše osobní údaje. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osoby. Ve společnosti RENETRA s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů
v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen
„GDPR“).

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je společnost RENETRA s.r.o., se sídlem č.p. 294, 753 53 Všechovice, IČ 25229516 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: č.p. 294, 753 53 Všechovice, email: , telefon: + 420 581 655 111.
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a. Tyto údaje může rovněž aktualizovat z veřejných zdrojů (zejména ARES, obchodní rejstřík atp.).
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresu, IČO, DIČ, telefon, email, číslo bankovního účtu).

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a následné plnění smlouvy; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu (tedy po dobu trvání promlčecí lhůty, která trvá maximálně 15 let).
 2. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech. Zákony (např. zákon o účetnictví či zákon o DPH) tyto doklady ukládá uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládá správce spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

V.
Příjemci osobních údajů

 1. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu zpracovávány také zpracovateli (IT společnost, účetní a daňová společnost, advokátní kancelář), a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených se správcem.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Internetové stránky úřadu
jsou www.uoou.cz.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy se společnosti RENETRA s.r.o., na jejímž základě budete společnosti RENETRA s.r.o. dodávat zboží / poskytovat služby, resp. dodáním zboží / poskytnutím služeb a poskytnutím Vašich osobních údajů, potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.