Menu

GDPR | Uchazeči o zaměstnání

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
VE SPOLEČNOSTI RENETRA s.r.o.

Společnost RENETRA s.r.o. při náboru nových zaměstnanců a v rámci realizace výběrových řízení na
volná pracovní místa zpracovává osobní údaje o uchazečích o zaměstnání. Osobními údaji jsou
jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Ve společnosti
RENETRA s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy,
zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je společnost RENETRA s.r.o., se sídlem č.p. 294, 753 53 Všechovice, IČ 25229516 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: č.p. 294, 753 53 Všechovice, email: , telefon: + 420 581 655 111.
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v rámci výběrového řízení, a to zejména ve Vašem životopisu.
 2. Jedná se standardně o:
  • Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o Vašem vzdělání a pracovních zkušenostech (jméno, příjmení, adresa, telefon, email, vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti a praxe, získané dovednosti atp.),
  • údaje o Vašem vzdělání dle doložených dokladů o dosaženém vzdělání.

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresu, IČO, DIČ, telefon, email, číslo bankovního účtu).

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ověření, zda splňujete podmínky pro přijetí na danou pozici) a provedení opatření před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 2. Účelem zpracování osobních údajů je realizace výběrového řízení a nábor nových zaměstnanců, případně uzavření pracovněprávního vztahu. Poskytnutí osobních údajů je fakultativní, bez poskytnutí osobních údajů Vás však není možné zařadit do výběrového řízení.
 3. V případě udělení Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR) dochází ke zpracování rovněž pro účely realizace případných budoucích výběrových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice ve společnosti RENETRA s.r.o.
 4. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává údaje získané v souvislosti s náborovým procesem po dobu trvání výběrového řízení a maximálně tří měsíců od skončení výběrového řízení na danou pozici.
 2. Pokud poskytnete souhlas se zpracováním pro účely případných budoucích výběrových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice ve společnosti RENETRA s.r.o., tak budou osobní údaje uloženy maximálně po dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.
 3. V případě Vašeho úspěchu ve výběrovém řízení a uzavření pracovní či obdobné smlouvy se Vámi předaná dokumentace stane součástí osobního zaměstnaneckého spisu.

V.
Příjemci osobních údajů

 1. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány zpracovateli (IT společnost spravující IT systémy správce), a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených se správcem.
 2. Berte, prosím, na vědomí, že před případným uzavřením pracovní či obdobné smlouvy je ze zákona vyžadováno ověření zdravotní způsobilosti k práci. Pokud tak bude činit lékař poskytující pracovně lékařské služby na základě smlouvy uzavřené se správcem, bude třeba mu v souvislosti a za účelem ověření Vaší zdravotní způsobilosti k práci poskytnout Vaše identifikační a adresní údaje.
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

Též máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely
případných budoucích výběrových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek
na jiné vhodné pozice ve společnosti RENETRA s.r.o. Odvolání souhlasu nemá vliv na
zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě Vašeho souhlasu před jeho
odvoláním.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Internetové stránky úřadu
jsou www.uoou.cz.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Vaší další účastí ve výběrovém řízení prohlašujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.