Menu

GDPR | Zákazníci

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI RENETRA s.r.o.

Společnost RENETRA s.r.o. bude v případě Vašeho zájmu o uzavření obchodního vztahu a při
následném plnění smlouvy zpracovávat Vaše osobní údaje. Osobními údaji jsou jakékoliv informace
týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Ve společnosti RENETRA s.r.o. dochází
ke zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – dále jen „GDPR“).

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je společnost RENETRA s.r.o., se sídlem č.p. 294, 753 53 Všechovice, IČ 25229516 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: č.p. 294, 753 53 Všechovice, email: , telefon: + 420 581 655 111.
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo které získal na základě plnění s Vámi uzavřené smlouvy
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresu, dodací adresu, IČO, DIČ, telefon, email, číslo bankovního účtu).

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky, uzavření a následné plnění smlouvy; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu
  nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků
  z tohoto smluvního vztahu (tedy po dobu trvání promlčecí lhůty, která trvá maximálně 15 let).
 2. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech. Zákony (např. zákon o účetnictví či zákon o DPH) tyto doklady ukládá uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládá správce spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

V.
Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů mohou být osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy (přepravní společnosti).
 2. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu zpracovávány také zpracovateli (IT společnost, účetní a daňová společnost, advokátní kancelář), a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených se správcem.
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Internetové stránky úřadu
jsou www.uoou.cz.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky / uzavřením smlouvy se společnosti RENETRA s.r.o., na jejímž základě Vám bude společnost RENETRA s.r.o. dodávat zboží / služby, potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.